Regulamin uczestnictwa w zajęciach Szkoły Joga Praga

 

PODMIOT

Szkoła Joga Praga prowadzona jest przez Proart Michał Kaczorek, ul. Liwiecka 9/3, 04-284 Warszawa,

NIP 524-188-30-50

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania porządku w sali do ćwiczeń i w pozostałych pomieszczeniach.

3. Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (min. 2 godziny odstępu po lekkim posiłku i 3 godziny po cięższym posiłku), a także po długotrwałym pobycie na słońcu i po saunie.

4. Uczestnik ćwiczy boso (bez skarpetek), w wygodnym stroju zapewniającym swobodę ruchów.
5. Obuwie oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić w miejscu wyznaczonym przez Szkołę.

6. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy i kontuzje należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu przed zajęciami. W przypadku poważnych i przewlekłych problemów zdrowotnych zalecana jest konsultacja lekarska poświadczająca brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach jogi. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań nauczycielowi prowadzącemu.

7. Kobiety ciężarne muszą poinformować nauczyciela o ciąży i mogą brać udział w zajęciach dla kobiet w ciąży od 14. tygodnia ciąży. Ze względów bezpieczeństwa w zajęciach takich mogą brać udział kobiety, których ciąża przebiega bez powikłań oraz po konsultacji z lekarzem. 

8. Kobiety w trakcie menstruacji powinny poinformować o tym fakcie nauczyciela, jako że nie wszystkie ćwiczenia są dla nich wskazane. 

9. Jeśli w trakcie zajęć uczestnik stwierdza pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, nudności itp., należy o tym poinformować nauczyciela prowadzącego. 

10. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i ćwiczy na własną odpowiedzialność. Zaleca się, by Uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie NNW w związku z udziałem w zajęciach jogi. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Szkołę.

11. Podczas trwania zajęć należy zachować ciszę i skupienie.

12. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody nauczyciela prowadzącego, chyba że prowadzący wyraźnie o to poprosi.

13. Uczestnik zobowiązuje się przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich przed zakończeniem. Na zajęcia należy przyjść minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem. Po rozpoczęciu zajęć nie można wejść na salę bez zgody prowadzącego.

14. Jeśli uczestnik korzysta ze sprzętu podczas zajęć, po ich zakończeniu należy odłożyć go na miejsce.

15. Wszelkie pytania dotyczące praktyki można zadawać nauczycielowi prowadzącemu przed zajęciami lub bezpośrednio po nich.

16. Zabrania się udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać poproszone o opuszczenie zajęć.

17. Ze względów higienicznych zaleca się korzystanie z prywatnej maty. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni i/lub stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

18. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy i zostawić go w szatni.

19. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny osobistej i umycie rąk przed zajęciami.

20. Uczestnicy korzystają z usług Szkoły na własną odpowiedzialność.

21. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą oraz w szatni. 

22. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 

OPŁATY

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat według obowiązującego cennika prosimy dokonywać przed zajęciami.

2. Karnet jest ważny od dnia wykorzystania pierwszych zajęć. Istnieje możliwość wykupienia wejścia jednorazowego.

3. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.

4. Karnet jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę, na której prowadzone są zajęcia.

6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

7. Opłaty za karnet nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Joga Praga oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

- pisemnie na adres: Joga Praga Michał Kaczorek, ul. Liwiecka 9/3, 04-284 Warszawa

- w formie elektronicznej na adres: info@jogapraga.pl

2. Opis reklamacji powinien zawierać:

- informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

- dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;

- oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

4. Szkoła Joga Praga udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Szkoła Joga Praga jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Joga Praga